กฎหมายระยะถอยร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด

กฎหมายระยะถอยร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด 
 
 ระยะถอยร่นอาคาร เป็นภาษาของคนทั่วไป ในภาษากฎหมายนั้น ใช้คำว่า ที่ว่างภายนอกอาคาร ที่เราหยิบยกเรื่องของระยะถอยร่นอาคารมาพูดคุยกันในครั้งนี้ ก็เพราะว่า
ได้มีกฎหมายกำหนดระยะถอยร่นอาคารประเภทตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝดออกมาใหม่เมื่อเร็วๆนี้ และปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว พวกเราจึงน่าที่จะมาทำความเข้าใจ
เพื่อประโยชน์ในการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านประเภทนี้กันสักนิด ระยะถอยร่นใหม่ ที่เรากำลังพูดถึงนี้ มาจากกฎกระทรวง(มหาดไทย) ฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกาเล่ม 117 ตอนที่ 75 ก วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2543 และปัจจุบันมีผลใช้บังคับแล้ว
(?ต้องไม่ลืมว่า กฎหมายทุกชนิด มีลักษณะบังคับให้กระทำตาม หากไม่ทำตามก็มีโทษตามกฎหมายครับ) สำหรับระยะถอยร่นตามเกณฑ์กฎหมายใหม่นั้น สรุปโดยรวมได้ใจความว่า
โดยทั่วไปทั้งตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด จะต้องเว้นด้านหน้า 3 เมตร ด้านหลัง 2 เมตร และด้านข้าง 2 เมตร เท่ากันหมด กรณีที่เป็นอาคารที่ไม่ติดถนนสาธารณะ
ให้เพิ่มระยะถอยร่นด้านหน้าเป็น 6 เมตร และมีเพิ่มเติมสำหรับตึกแถวและทาวน์เฮาส์ในเรื่องการสร้างเป็นแถวทุกความยาวรวม 40 เมตร ต้องเว้นระยะระหว่างแถว 4 เมตร ว่ากันสั้นๆ ก็คือ หน้า 3 หลัง 2 ข้าง 2 ถ้าไม่ติดถนนเพิ่มหน้าเป็น 6 เมตร (คลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ)
 ระยะถอยร่นตึกแถวระยะถอยร่นทาวน์เฮาส์ การเว้นระยะห่างแนวอาคารใกล้ที่สาธารณะจำง่ายๆ เท่านี้ไว้ดูเวลาซื้อ หากระยะถอยร่นไม่ถึง ต้องไต่ถามให้เรียบร้อยว่า
ได้ใบอนุญาตก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้หรือไม่ หากได้ใบอนุญาตหลังวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ก็ไม่ควรจะซื้อจะขายด้วยเพราะเสี่ยงภัย
หรือแม้แต่จะได้รับใบอนุญาตก่อนวันกฎกระทรวงฉบับนี้บังคับใช้ก็ตาม ก็ควรที่เราจะต้องซักไซ้ให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมจนหายสงสัย แล้วจึงเซ็นสัญญาจะซื้อจะขาย
ได้เรื่องของระยะถอยร่นนี้ ในเบื้องต้น หลายท่านอาจจะมองว่าทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เพราะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้น้อยลง แต่ในระยะยาวแล้ว ระยะถอยร่น
อำนวยประโยชน์มากมายแก่ท่านผู้อยู่อาศัยในละแวกนั้น ตั้งแต่ประโยชน์และความสะดวกในการบรรเทาอุบัติภัย สาธารณภัยต่างๆ การลดความแออัดของสภาพชุมชน
รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในอนาคตที่อาจมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ผิวดินและ/หรือใต้ดินในบริเวณนั้น ซึ่งย่อมทำได้สะดวกยิ่งขึ้นครับดังนั้น หากพิจารณาเลือก
ได้บ้านที่สภาพแวดล้อมและปัจจัยสอดคล้องเหมาะที่จะซื้อแล้วล่ะก็ ควรเลือกที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีระยะถอยร่นในเกณฑ์กฎหมายใหม่นี้ ถึงจะสมควรซื้อนะครับหรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถ
ไม่ต้องร่นแนวอาคารครับระยะถอยร่นตึกแถวข้อบังคับแก่ อาคารพาณิชย์ ภาษากฎหมายเรียกว่า ห้องแถวหรือตึกแถว ซึ่งระบุไว้ในข้อ 34 ของกฎกระทรวงฉบับนี้ สรุปเนื้อหาของ
การเว้นระยะถอย หรือ ?ที่ว่างนอกตัวอาคาร? ไว้ดังนี้ 1. ห้องแถวหรือตึกแถวซึ่งด้านหน้าไม่ติดริมถนนสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด) 2. ห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
เพื่อใช้ติดต่อถึงกัน โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ำไม่เกิน 1.40 เมตร 3. ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของห้องแถวหรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่ว่างหลังอาคาร (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)ห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 เมตร แต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างน้อยกว่า 4 เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว แต่ให้ถือว่าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน
 4. ที่ว่างตามข้อ 1 , 2 และ 3 จะก่อสร้างอาคาร รั้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใด หรือจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ ที่พักรวมมูลฝอยไม่ได้
 5. ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีด้านข้างใกล้เขตที่ดินของผู้อื่น ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผู้อื่นนั้น กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่ห้องแถวหรือตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)
 
ระยะถอยร่นทาวน์เฮาส์
 “ทาวน์เฮาส์? ภาษากฎหมายเรียกว่า ?บ้านแถว? ข้อบังคับระยะถอยร่นซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 36 ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันกำหนดไว้สรุปได้ดังนี้คือ
 ด้านหน้าเว้น 3 เมตร ด้านหลังเว้น 2 เมตร ด้านข้างเมื่อรวมได้ 10 คูหาหรือยาวรวม 40 เมตร ต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตรตลอดความลึกของบ้านแถว แม้จะสร้างไม่ถึง 10 คูหา และมีการเว้นระยะแต้ถ้าเว้นน้อยกว่า 4 เมตร ให้นับรวมกันเป็นแถวเดียว (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)
 บ้านแฝด กำหนดข้อบังคับไว้ในข้อ 37 ดังนี้
 เว้นด้านหน้า 3 เมตร ด้านหลัง 2 เมตร ด้านข้าง 2 เมตร (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)การเว้นระยะห่างแนวอาคารใกล้ที่สาธารณะ
 ข้อบังคับในกฎกระทรวงฉบับนี้ หมวดที่ 4 “แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร? กำหนดให้การก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารที่อยู่ใกล้ที่สาธารณะ จะต้องมีการเว้นระยะห่าง
ทั้งนี้ ผู้ที่จะปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง ที่ดินมรดก รวมทั้งที่ดินสำเร็จรูปต่างๆ จึงควรต้องสนใจพิจารณาก่อนวางแบบแปลนออกแบบตัวบ้าน อย่ามองข้ามระยะถอยร่นของอาคารในกรณีต่อไปนี้ประกอบด้วย การไม่ล้ำที่สาธารณะ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง ใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
แต่ถ้าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นสูงเกิน 2 ชั้นหรือ 8 เมตร ต้องพิจารณาขนาดถนนประกอบด้วย
 : ถ้าถนนกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
 : ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะนั้น คือ ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)
 นอกจากนี้ ต้องดูเรื่องการสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ ที่มีข้อปลีกย่อยแตกต่างจากถนน
 : อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะที่เป็นแหล่งน้ำไหล เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำราง หรือลำกระโดง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร
 แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร (ต้องย้ำว่ายิ่งแหล่งน้ำไหลมีความกว้างเท่าใด ระยะถอยร่นก็ต้องยิ่งห่างมากขึ้นตามกัน) (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)
 : อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร
  
NRV Construction  รับออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์  อาคารสำนักงาน  โรงงาน รวมถึงสิ่งปลุกสร้างที่เกี่ยวกับก่อสร้าง