บริการด้านงานก่อสร้าง

1. ออกแบบและก่อสร้าง  โดย ลูกค้ายังไม่มีแบบที่ได้รับอนุญาต

    1.1  นำเสนอราคา และวัสดุ ในการเขียนแบบ เพื่อขออนุญาต  และ สัญญาข้อตกลง

    1.2  บริการออกแบบ เพื่อ ให้ลูกค้าจัดหาแหล่งทุนในการก่อสร้าง

    1.3  เตรียมงานก่อสร้างเพื่อให้งาน รวดเร็ว

    1.4  ดำเนินก่อสร้างตาม สัญญา และ วัสดุ ตามแบบ

 

2. บริการแบบลูกค้ามีแบบที่ได้รับอนุญาต

     2.1  นำแบบตีราคานำเสนอ  ให้เหมาะสมกับ มูลค่าราคา

     2.2  นำเสนอ สเปควัสดุ  ที่ใช้ในโครงการ และ สัญญา ข้อตกลง

     2.3  ดำเนินการก่อสร้างตาม สัญญา และ วัสดุตามแบบ