บริการด้านงานออกแบบ

บริการด้านงานออกแบบ

 1. ออกแบบวิเคราะห์แบบ ตรวจสอบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง   
 2. ออกแบบ แบบแปลนผังบริเวณ ออกแบบแปลนแต่ล่ะชั้น
 3. ขั้นตอนพัฒนาแบบแปลนจนสมบรูณ์
 4. ออกแบบรูปด้าน พร้อมพัฒนาให้เหมาะสม
 5. ขึ้นรูปด้าน 2 มิติ เพื่อให้ลูกค้า หลังตรวจสอบสมบรูณ์
 6. ยื่นแบบขออนุญาต