ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็น.อาร์.วี.คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ ก่อสร้าง
บริษัท ก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก่อสร้างอาคารทาว์นโฮม
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรม รวมถึงงานก่อสร้าง อาคารต่างๆ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 90/109 หมู่ 7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
เลขทะเบียนบริษัท : บอจ.นม. 1350
โทรศัพท์ : 66 (0)2-972-5227-9
โทรสาร : 67 (0)2-972-5227-9 444
เว็บไซต์ : https://www.nrv.co.th
เงินทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ผู้สอบบัญบัญชี รับอนุญาติ : นางปิ่น ประสิทธิชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2414
ที่ปรึกษา ทางวิศวกรรม : พันเอกกิตติ   สุริยะกลม
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวรรมควบคุม เลขทะเบียน วย.695
ที่ปรึกษากฏหมาย : นายณัฐวุฒิ เหลืองภิรมย์